Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym

(1)_ 1Początek działalności szkoły wiąże się z datą odzyskania przez Polskę niepodległości t.j. 1918 rokiem. Założycielem, budowniczym i pierwszym jej dyrektorem był Jan Koszczyc Witkiewicz, bratanek Stanisława Witkiewicza – twórcy stylu zakopiańskiego w architekturze i stryjeczny brat Stanisława Ignacego Witkiewicza – Witkacego.

Młody architekt przyjaciel Stefana Żeromskiego, za którego namową ukończył Politechnikę w Monachium, przybył do Nałęczowa aby zaprojektować i wybudować chatę – pracownię pisarza. Tu poznał pasierbicę Żeromskiego, córkę Oktawii Żeromskiej Henrykę, z którą się ożenił.

W 1918 Witkiewicz założył „Szkołę Rzemiosł Budowlanych” w Nałęczowie, którą po roku przeniósł do Kazimierza Dolnego zajmując na ten cel opuszczony przez okupanta klasztor Ojców Reformatów.
Od 1920 roku na bazie dawnej fabryki garbarskiej przy ul. Nadwiślańskiej rozpoczęto budowę pierwszych obiektów szkolnych wg projektu Witkiewicza.

Pierwszymi zawodami, w których zaczęła się uczyć okoliczna młodzież były: ślusarstwo, murarstwo i stolarstwo. Do szkoły uczęszczało wówczas około 200 uczniów.

Młodzież uczyła się w zawodach potrzebnych przy odbudowie kraju po latach niewoli i zniszczeń wojennych. Tak więc uczniowie nauki zawodu uczyli się pracując między innymi przy odbudowie i renowacji Kazimierza. W programie nauczania znalazły się takie przedmioty jak historia sztuki, rzeźba, rysunek artystyczny.
Wśród pierwszych absolwentów szkoły znalazły się takie nazwiska jak: Józefa Gosławskiego – późniejszego rzeźbiarza i profesora Akademii Sztuki w Poznaniu, rzeźbiarzy Tadeusza Godziszewskiego, Jana Lisowskiego i Henryka Tarkowskiego.
Po wyjeździe Witkiewicza w 1925 roku do Warszawy w związku z objęciem nadzoru nad budową zaprojektowanych przez niego gmachów Wyższej Szkoły Handlowej, kolejnymi dyrektorami byli: Cichecki, Zurawski, Jankowski, Szymański, Wyszyński i Olejarczyk.

W 1937 roku z dawnej elektrowni powstały nowe warsztaty obróbki ręcznej i maszynowej dzięki pomocy Zakładów Tele i Radiotechnicznych w Warszawie a szkoła przyjęła nazwę „Gimnazjum Elektromechaniczne w Kazimierzu Dolnym” z działami mechanicznym i elektrycznym. W takim stanie funkcjonowała do 1939 roku.
Dziaania wojenne tylko na krótki okres przerwały jej pracę. W październiku 1939 roku szkoła wznowiła swoją działalność pod nazwą „Elektromechanische Werkschule” z dopiskiem w języku polskim „dawniej Gimnazjum Elektomechaniczne”.

Mimo zmian jakie następowały w czasie okupacji na skutek aresztowań części personelu, szkoła nie przerwała swojej działalności przez cały okres działań wojennych. Kolejnymi dyrektorami szkoły byli: inż. Chodkowski, inż. Piotrowski. i inż. Oświecimski.

We wrześniu 1945 roku rozpoczęto naukę w zniszczonych w czasie ofensywy murach szkoły. Z wyposażenia warsztatów po wojnie zostały: zdekompletowana wiertarka stołowa, korpus strugarki poprzecznej i kilka kompletów gwintowników z narzynkami. Szkolenie w warsztatach w tym okresie polegało na produkcji szeregu narzędzi dla własnych potrzeb. Produkowano więc młotki, szczypce, oprawki do piłek i gwintowników, kątowniki ślusarskie, cyrkle traserskie, obcęgi i szczypce. Materiałami do produkcji były części z demobilu wojennego pochodzące z rozbitych czołgów, samochodów i armat.

W 1945 Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie powojuje Publiczną Średnią Szkołę Zawodową z działami: drzewnym, cholewkarskim i krawieckim. W 1950 roku obydwie szkoły łączą się w Zasadniczą Szkołę Zawodową, której nazwa pozostaje do 1980 roku.
W 1948 roku dyrektorem szkoły zostaje Władysław Proficz, który rozpoczyna jej rozbudowę oraz specjalizację w kształceniu w zawodach ślusarz i tokarz. Absolwenci są zatrudniani w powstających na lubelszczyźnie i w kraju fabrykach.

W 1954 i 1955 roku szkoła zajmuje II miejsce a w 1956 roku I miejsce w kraju we współzawodnictwie na najlepszą szkołę zawodową. W szkoła kształci się w tym czasie około 400 uczniów. Rozwijają działalność prowadzone w ramach zajęć pozalekcyjnych zespoły: teneczny, teatralny i recytatorski. Uczniowie szkoły pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego Antoniego Czopińskiego odnoszą sukcesy sportowe szczególnie w piłce siatkowej. Z drużyny Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kazimierzu Dolnym wywodzi się członek kadry narodowej w siatkówce, olimpijczyk – Zbigniew Jasiukiewicz (absolwent 1964r). W I -ligowych drużynach siatkarskich grali: Tadeusz Skaliński, Piotr Blicharski, Andrzej Perzak i Tadeusz Sobczak.

Absolwenci szkoły cieszą się bardzo dobrą opinią w zakładach pracy. Warsztaty szkolne podejmują produkcję wyrobów finalnych jakimi są wiertarki stołowe i tokarki TUE-35. Większość produkowanych wyrobów trafia jako wyposażenie produkcyjne warsztatów szkolnych w całym kraju.
W latach 60 -tych powstają Zakłady Azotowe w Puławach, które zatrudniają większą część absolwentów szkoły.
W 1970 roku dyrektorem szkoły zostaje Bolesław Kitka, który kierują nią do 1990 roku.
W 1980 roku w związku z przeniesieniem z Liceum w Kazimierzu szkół rolniczych powołano Zespół Szkół Zawodowych. W skład Zespołu wchodzą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Liceum Rolnicze i Wieczorowe Technikum Rolnicze.

Od 1991 roku dyrektorem szkoły jest Jerzy Zieliński. W ostatnim dziesięcioleciu następowały dalsze przekształcenia szkoły. W związku z brakiem naboru i zmianami związanymi z finansowaniem szkół zlikwidowane zostały szkoły rolnicze a na ich miejsce powołano Technikum Mechaniczne 5 -letnie i Technikum Mechaniczne 3 -letnie na Podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W szkole zasadniczej dodatkowo wprowadzono kształcenie w zawodach elektromechanicznym i stolarskim. Rozpoczęto nabór do klasy wielozawodowej kształcącej młodzież dla potrzeb miejscowego rzemiosła, handlu i usług.

W związku z zapowiedziami reformy systemu edukacji i znaczną redukcją kształcenia zawodowego na rzecz szkolnictwa ogólnokształcącego i w roku szkolnym 1999/2000 wprowadzono kształcenie na poziomie liceum technicznego o profilu mechanicznym i usługowo-gospodarczym rezygnując z naboru do technikum mechanicznego 5-letniego.

W latach 2000 – 2004 uczniowie szkoły uczestniczyli w licznych konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich dla młodzieży szkolnej. najbardziej znaczące sukcesy odnosili na corocznych konkursach na najlepszą pracę dyplomową uczniów średnich szkół technicznych o profilu mechanicznym organizowanych przez Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich w Lublinie, zdobywając I i II miejsca oraz wyróżnienia. W 2002 roku szkoła, w związku z przekształceniami profilów kształcenia, zmieniła nazwę na Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym. Jednocześnie rozpoczęto rozmowy z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej o ścisłej współpracy ze szkołą. Rozmowy te sfinalizowano w 2003 roku podpisując umowę patronacką na uruchomienie klas liceum ogólnokształcącego o profilu artystycznym. Absolwenci tych klas mieliby możliwość kontynuowania nauki na UMCS na wydziale artystycznym. W tym samym roku dyrektorem szkoły został mgr inż. Teodor Józefacki. W roku szkolnym 2004/2005 szkoła przeprowadziła nabór do klas wielozawodowych, liceum profilowanego o profilu usługowo-gospodarczym, klas Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Studium Policealnego o kierunku: hotelarstwo. W planach szkoły jest kontynuowanie kształcenia na istniejących kierunkach oraz poszerzenie ofert edukacyjnej o klasy artystyczne.

Po pełnym wejściu reformy edukacji planujemy kształcenie na poziomie liceum profilowanego w profilach: usługowo-społecznym, i artystycznym oraz kształcenie zawodowe w ramach 2-letniej szkoły zawodowej w zawodach związanych z usługami. Prowadzona przez nas obserwacja i opinie lokalne potwierdzają potrzebę ukierunkowanie kształcenia na usługi a w szczególności: gastronomię, handel, hotelarstwo i usługi turystyczne, rzemiosło artystyczne. Zgodnie z założeniami reformy przewidujemy, że większość oddziałów stanowić będzie liceum profilowane. Kształcenie zawodowe uruchamiane będzie w miarę zainteresowania absolwentów gimnazjum i ich rodziców tą formą kształcenia. Zamierzamy bowiem prowadzić ankietyzację wśród uczniów ostatnich klas gimnazjum oraz rodziców.